de-nije-naoberschap

Privacy

Uitvaartvereniging "De Nije Naoberschop" gebruikt de aan haar verstrekte gegevens slechts voor haar eigen organisatie. De uitvaartvereniging gaat vertrouwelijk om met gegevens, die per e-mail, formulier of anderszins verstrekt zijn en geeft deze niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie. De uitvaartvereniging behandelt alle gegevens conform de Wet op de Persoonsregistratie.

Klik hier om onze privacyverklaring te downloaden.

Copyright

Alle teksten en illustraties © 2008 Uitvaartvereniging "De Nije Naoberschop" of van derden zoals hieronder vermeld bij het onderdeel Bronnen.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitvaartvereniging "De Nije Naoberschop".

Auteursrecht

Op alle teksten en illustraties getoond op deze website rust auteursrecht en deze zijn eigendom van de Uitvaartvereniging "De Nije Naoberschop" of van derden zoals hieronder vermeld bij het onderdeel Bronnen.

Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via eventuele links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo's.

Disclaimer

De informatie op deze website en de daar aan gekoppelde pagina's worden om niet aangeboden. De voorkomende links worden regelmatig op hun geldigheid getest. Het gebruik van de informatie en de daaraan gekoppelde pagina's is voor het eigen risico van de gebruiker.

De informatie wordt geleverd "zoals ze is". In geen enkel geval zal het bestuur aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de getoonde informatie op deze website. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is de correctheid daarvan op geen enkele wijze gegarandeerd.